>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Nový systém financovania samosprávy na Slovensku (1998)

Book cover

Mikloš, Ivan, Nižňanský, Viktor, Žárska, Elena: Nový systém financovania samosprávy na Slovensku. Bratislava: MESA 10, 1998.

Mikloš, Ivan, Nižňanský, Viktor, Žárska, Elena: New system of financing public administration in Slovakia. Bratislava: MESA 10, 1998.

Zmena systému financovania je neoddeliteľnou súčasťou reformy verejnej správy. Sleduje najmä zvýšenie zodpovednosti jednotlivých úrovní verejnej správy pri rozvoji krajiny, sprehľadnenie doterajšieho systému, zvýšenie uplatnenia princípov motivácie, solidarity a spravodlivosti, stabilizáciu pravidiel a prostredia, racionalizáciu výdajov verejnej správy, postupné znižovanie miery prerozdeľovania zdrojov v rámci verejných rozpočtov. Zmena by mala prispieť k vytvoreniu podmienok pre znižovanie daňového zaťaženia občanov Slovenska.