>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

6. prednáška:Možné riešenia nezamestnanosti na Slovensku (Michal Paulov)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 24. 10. 2013

Dobrý deň študenti, 

dnes si uvedieme príklady možných riešení vysokej nezamestnanosti v podmienkach slovenskej 
ekonomiky.

V mnohých predchádzajúcich prednáškach sa rozoberali riešenia, ktoré boli cielené na zvýšenie 
hospodárskeho rastu alebo zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré by vytvorilo predpoklady pre 
vytváranie nových pracovných miest a pokles nezamestnanosti. Išlo napríklad o riešenia smerujúce k 
zlepšeniu vynútiteľnosti práva, znižovanie byrokratickej záťaže podnikateľov, znižovanie podnikových 
daní a iné.

Táto prednáška bude však zameraná predovšetkým na oblasť dotýkajúcu sa pracovného trhu 
najbližšie, teda na zákonník práce, školstvo a systém transferov. Fiškálne stimuly na dnes necháme 
bokom.

Niet pochýb, že pri dlhodobom vysokom raste hospodárstva by sa situácia mnohých dnes 
nezamestnaných osôb mohla pomerne rýchlo zmeniť. Aby sme však zvýšili zamestnanosť okamžite, 
tak na to existujú isté páky.

Začneme zákonníkom práce. Posledné zmeny v zákonníku viedli k zníženiu pružnosti vypovedania 
pracovnej zmluvy zamestnávateľa so zamestnancom, avšak zlepšenie na strane zamestnanca viedlo 
k väčšej obozretnosti na strane zamestnávateľa – príklad sme si uviedli v jednej z predchádzajúcich 
prednášok tohto trimestra. 

V prípade flexibilnejšieho zákonníka práce by bolo možné na pracovnom trhu dosiahnuť okamžite 
vyššiu zamestnanosť, napríklad zavedením často kritizovaných mini kontraktov podobných tým 
v Nemecku. Teda dohodám, ktoré nepodliehajú zdaneniu a hlavne odvodovému zaťaženiu pri príjme 
do 450 eur. S rastúcim príjmom však narastá aj miera odvodov a od hranice 850 eur sa platia odvody 
v plnej výške.

U nás by bola táto hladina samozrejme nižšia. Možným dopadom by bolo delenie pozícií. Predstavme 
si, že dnes zamestnáva firma jedného zamestnanca za určitú mzdu, kde je potreba platiť odvody. 
Toto miesto by mohlo byť rozdelené medzi viacerých zamestnancov. Pôvodný zamestnanec by bol 
samozrejme ukrátený, no na druhej strane zamestnávateľ by ušetril na odvodoch a bol by čiastočne 
konkurencieschopnejší. 

Podobné zameranie má americký program „JOB+“, kedy sa v štátnych inštitúciách vytvárajú pracovné 
miesta pre nezamestnaných, alebo štát preplatí odvody pri zamestnaní človeka bez práce. Štát 
zamestnávateľovi zašle aj dávky, ktoré by nezamestnaný dostal a zamestnávateľ ich vypláca ako 
mzdu alebo súčasť mzdy. Takáto podpora sa skončí po roku až dvoch.

Ďalším krokom vedúcim k podpore hľadania práce alebo aspoň zlepšenia pracovnej spôsobilosti 
nezamestnaných je plné naviazanie transferov, ktoré poberajú osoby evidované na úrade práce, na 
zásluhovosť. Teda vytvárať v každej obci systém verejných prác, aby si všetci nezamestnaní udržali 
aspoň určité pracovné návyky aj po dlhšej dobe bez práce. Takýmto spôsobom by sa dal čiastočne 
obísť aj takzvaný „queue effect“, kedy dlhodobo nezamestnaná osoba je vyradená z výberu spomedzi 
uchádzačov o zamestnanie kvôli predpokladu absencie pracovných návykov.

V nadväznosti na predchádzajúci bod by taktiež pomohlo zrušenie inštitútu minimálnej mzdy. 
Samozrejme osoby zamestnané za menej ako je v súčasnosti minimálna mzda by si z pohľadu 
priemerne zarábajúcej osoby nijak neprilepšili, avšak mali by väčšiu šancu nájsť si zamestnanie, 
pričom teraz tú šancu nemajú. 

Jednou z možností je taktiež znížiť odvodové zaťaženie všetkých zamestnancov v ekonomike. Toto 
riešenie však nemá priamy dosah na okamžité zvýšenie zamestnanosti, no vytvára atraktívnejšie 
podmienky pre podnikateľov v rovnakom zmysle, no nie až v takej miere, ako už u skôr spomínaných 
mini kontraktov. Pre ilustráciu uvediem, že Slovensko má aktuálne 16-te najvyššie odvody na 
zamestnanca v Európskej únii. Dosah na konkurencieschopnosť podnikateľov v našej krajine je preto 
viac ako zreteľný.

V jednej z nasledujúcich prednášok si povieme niečo viac o zmene v zameraní školstva ako možného 
predpokladu vedúceho k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna.