>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

7. prednáška:Prehnaná sebadôvera (Ivan Mikloš)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 26. 6. 2014

Milí študenti,

stretávame sa pri ďalšej, už siedmej prednáške cyklu ,,Prečo ľuďom šibe?“ Ľudia trpia ilúziou pochopenia sveta, pochopenia minulosti a tým aj ilúziou predvídateľnosti budúcnosti. Vo svojom myslení a chápaní vo všeobecnosti podceňujú úlohu náhody, šťastia a neistôt a vytvárajú si o minulosti zjednodušené predstavy, o ktorých veríme, že sú pravdivé. Na základe takéhoto prekrúteného obrazu a predstavy minulosti potom veríme, že môžeme pochopiť a predvídať aj budúcnosť. Veríme, že keď presne poznáme minulosť, tak aj budúcnosť je poznateľná. Je to logické, nedokážeme potlačiť silnú intuíciu, že to, čo dáva v spätnom pohľade zmysel, bolo možné včera predvídať.

Pôsobí tu okrem iného aj haló-efekt, ktorý pomáha udržiavať tieto obrazy minulosti koherentné a konzistentné. Plne tu pôsobí aj princíp WYSIATI (čo vidíš je všetko, čo je).

Výskumy ukázali zaujímavú schopnosť ľudskej mysle upravovať svoje pôvodné predstavy o minulosti tak, aby neboli v rozpore s niečím, čo medzitým naše pôvodné predstavy vyvrátilo.

Ilúzia, že človek chápe minulosť nás vedie k ilúzii, že môžme riadiť budúcnosť. Tieto ilúzie nás ukľudňujú. Zmenšujú obavy, ktoré by sme mali, keby sme pripustili plný rozsah neistôt, náhod a šťastia v našom živote. Tento fakt dobre vysvetľuje aj popularitu rôznych sprisahaneckých teórií o slobodomurároch, Židoch, Bilderbergu a podobne. Keďže svet je zložitý a neustále nás niečo pekvapuje, vo svojej potrebe zrozumiteľnosti sveta ľudia veria jednoduchým vysvetleniam.

Ilúziu pochopenia môžme vidieť aj na tom, ako ľudia veria, že kľúčová je úloha firemných lídrov. Vyplýva to aj z haló efektu, aj z princípu WYSIATI. Podceňuje sa úloha náhody, šťastia, regresie k priemeru a preceňuje sa úloha firemných lídrov. Analýza výkonov firiem ospevovaných v knihách o firemných úspechoch ukázala, že v dlhodobejšom išli dole a horšie firmy zase hore. Teda klasická regresia k priemeru.

Neznamená to, že by kvalita firemných lídrov nebola dôležitá, len je omnoho menej dôležitá, ako si ľudia myslia a ako ich v tom utvrdzuje početná literatúra o príbehoch firemných vzostupov a pádov. Ilúzia pochopenia si však pýta jednoduché príbehy a jednoduché, zrozumiteľné vysvetlenia.

Ilúzia schopností a ilúzia platnosti týchto schopností

Prehnaná dôvera našich možností chápať minulosť a predvídať budúcnosť, sa premieta do ilúzie schopností robiť to. Špeciálne to platí pre profesionálov, ktorí sa vysvetľovaním minulosti, ale najmä predvídaním budúcnosti živia, či už priamo, alebo nepriamo.

Rozsiahle výskumy dokazujú túto ilúziu v práci obchodníkov s akciami. Obchod s akciami je vlastne založený na tom, že všetci majú v zásade rovnaké informácie, ale majú rôzne názory na súčasnosť, ale najmä budúcnosť – tí, ktorí predávajú si myslia, že cena je vysoko a pôjde dole, tí, ktorí nakupujú, si myslia, že cena je nízko a pôjde hore.

Pokus s porovnaním investičných rozhodnutí šimpanzov hádžúcich šípky a profesionálnych obchodníkov je chronicky známy. K podobnému záveru však dospeli aj ďalšie seriózne výskumy.

Pri porovnávaní a vyhodnocovaní skutočných schopností je kľúčová konzistentnosť individuálneho odlíšenia vo výsledkoch. Teda, ak je niekto naozaj schopnejší, mal by byť dlhodobo a konzistentne lepší. Táto dlhodobosť, trvalosť je tu kľúčová, lebo len vtedy môžme tvrdiť, že to nie je dané šťastím, či náhodou.

A práve tu je problém. Z výskumu investícií za posledné desaťročia vyplýva záver, že takéto dlhodobé, trvalé odlíšenie pri obchodovaní s akciami neexistuje. Inými slovami, u veľkej väčšiny obchodníkov s akciami vyzerá voľba akcií skôr ako hádzanie kockou, než ako hranie pokru.

Kahneman analyzoval výsledky jednej investičnej firmy a mal k dispozícii výsledky 25 investičných poradcov za obdobie 8 rokov. Pri analyzovaní rozdielov v investičných schopnostiach týchto poradcov zistil, že žiadne neexistovali. Priemer korelácií bol 0,01, teda de facto nulový. Výsledky pripomínali skôr to, čo by ste očakávali pri súťaži v hode kockou, ako v súťaži schopností.

Ilúzia schopností a expertnosti platí aj v iných oblastiach, ktoré sa snažia predvídať budúcnosť. Philip Tetlok zverejnil v roku 2005 výsledky dvadsaťročného výskumu, v ktorom zhrnul úspešnosť predpovedí 284 expertov, ktorí predvídali politické a ekonomické trendy. U každej z predpokladaných udalostí mali experti možnosť vybrať jednu z troch možností – zachovanie súčsného stavu, vývoj k vyššej politickej a ekonomickej slobode, alebo naopak, vývoj k nižšej slobode. Výsledky boli zničujúce. Celkové výsledy boli horšie, ako keby experti priradili rovnakú pravdepodobnosť každej z uvedených možností. Experti, napriek realite väčšinou odmietali pripustiť, že by sa mýlili, alebo relativizovali a vysvetľovali dôvody rozporu s realitou.

Zujímavá bola distribúcia schopností medzi expertmi. Tí, ktorí boli renomovanejší, boli o niečo lepší, ako tí menej známi. Ale tí najznámejší a najrenomovanejší, boli často najmenej presní. Je to zrejme dané tým, že mali aj väčšie ilúzie o svojich schopnostiach a boli nerealisticky sabavedomí. Zistil tiež, že experti, ktorí sú najviac sebaistí, sú najčastejšie pozývaní do televíznych programov, napriek tomu, že sa najčastejšie mýlia. Aj na Slovensku to platí, príkladom takéhoto experta je Peter Staněk (http://spw.blog.sme.sk/c/169084/Verite-predpovediam-ultrapesimistu-Petra-Staneka.html)

Ilúzia platnosti schopností predvídať

Zaujímavé je, že napriek preukázaniu nespoľahlivosti predvídania spoločenských a ekonomických procesov je platnosť tejto ilúzie stále veľmi silná. Je to dané viacerými faktormi. Po prvé, existuje a stále bude existovať dopyt po takýchto predpovediach, pretože ľudia túžia svetu rozumieť a znižovať neistotu budúcnosti. Po druhé, tieto predikcie, napriek tomu, že sú také nespoľahlivé aké sú, sú robené na základe vysoko kvalifikovaných vedomostí, postupov a poznatkov a len experti takéto predpoklady majú. Problém teda nie je v ich nekvalfikovanosti, ale v objektívnej nepredvídateľnosti toho, čo predvídajú.

Vysvetlime si to na obchodovaní s akciami. Obchodníci analyzujú ekonomické dáta firiem, ich výsledovky a súvahy, kvalitu manažmentu, konkurenciu a podobne. Sú v tom odborne zdatní, problém je však v tom, že nevedia a ani nemôžu vedieť, či tieto a ďalšie informácie, ktoré majú a ktoré majú aj iní obchodníci, už sú zahrnuté do aktuálnej ceny akcií, alebo nie.

Ďakujem Vám za pozornosť a želám, čo najmenej nesprávnych odhadov a prognóz. Teším sa na stretnutie pri poslednej prednáške.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna.