>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Chcem urobiť pre Slovensko

Slovensko prešlo za posledných dvadsať rokov zložitým, ale zároveň veľmi úspešným obdobím. Reformy a integrácia nás posunuli výrazne vpred, v posledných štyroch rokoch však nenapredujeme, ale stagnujeme. V čase narastajúcej globálnej konkurencie musíme neustále vylepšovať naše fungovanie vo všetkých oblastiach, musíme na sebe tvrdo pracovať, aby sme nezaostávali, ale napredovali. To platí na všetkých úrovniach, platí to rovnako pre jednotlivcov, ako pre firmy a krajiny.

Moja vízia Slovenska je vízia modernej, prosperujúcej a spravodlivej krajiny, krajiny, kde majú slušní ľudia slušnú perspektívu. Krajiny, kde vláda a štát robia len to, čo majú, ale tieto funkcie si plnia dobre a v prospech všetkých. Krajiny, kde vládne sloboda, ale aj zodpovednosť, krajiny založenej na princípe rovnosti šancí, rovnosti pred zákonom, vymožiteľnosti práva a solidarity. Takej solidarity, ktorá nebude podporovať lenivcov, avšak zabezpečí dôstojný život všetkým, ktorí si z objektívnych dôvodov nemôžu pomôcť sami. Krajiny so slobodnou a zdravou ekonomikou a zlepšujúcim sa podnikateľským prostredím, ktorá vytvorí dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí pracovať môžu. S ekonomikou, v ktorej sa pracovať oplatí, v ktorej sa oplatí podnikať, v ktorej sa oplatí študovať. Moja vízia Slovenska je vízia krajiny s moderným, vyspelým a kvalitným vzdelávacím systémom, ktorý zabezpečí viac lepšej práce, vysoký a udržateľný ekonomický rast. Krajiny, ktorá vytvára pre svojich občanov podmienky na rast životnej úrovne a kvality života.

Do budúcna vidím nasledovné oblasti, ktoré sa budú musieť stať prioritou, a to o to viac, že počas rokov 2006 – 2010 najmä v nich nielenže nedošlo k zlepšeniu, ale často sa situácia zhoršila:

  • zdravé a udržateľné verejné financie, zastavenie prudko rastúceho zadlžovania a postupné znižovanie deficitu verejných financií (najmä zásadným znížením korupcie a plytvania a efektívnejším využívaním verejných zdrojov)
  • zlepšovanie v posledných štyroch rokoch stále sa zhoršujúceho podnikateľského prostredia, čo je nevyhnutný predpoklad prílevu investícií a rastu zamestnanosti
  • odstránenie bariér rastu zamestnanosti, napríklad zníženie odvodového zaťaženia celkovo, najmä však u málo kvalifikovanej práce, pružné formy pracovných úväzkov, medzitrh práce
  • výrazné zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva a boja proti korupcii
  • dôraz na rast vzdelania, vedy a výskumu, najmä z hľadiska zlepšenia upadajúcej kvality v tejto oblasti (túto oblasť považujeme za kľúčovú z hľadiska udržateľnosti rastu ekonomiky a zamestnanosti v budúcnosti)

Keďže tieto oblasti považujem za kľúčové, presadzoval a presadil som ich aj do volebného programu SDKÚ-DS. Ako v minulosti, tak aj teraz som bol zodpovedný za prípravu programu strany a spolu s mojimi ďalšími kolegami, najmä Ivetou Radičovou, Luciou Žitňanskou, Eugenom Jurzycom a Vladom Traroškom, sme pripravili volebný program pre voľby 2010 pod názvom „Pre silnejšiu strednú vrstvu, pre moderné Slovensko“.

Program obsahuje víziu, ale aj konkrétnych 140 riešení vo všetkých oblastiach. Riešenia sú rozdelené na také, ktoré chceme v prípade vstupu do vlády presadiť v priebehu prvých sto dní a také, ktoré chceme presadzovať počas celého štvorročného obdobia.

Ide o konkrétne, zrozumiteľné a efektívne riešenia, ktoré pomôžu ozdraviť ekonomiku, vytvárať nové pracovné miesta, znižovať zadlžovanie budúcich generácií, zlepšiť kvalitu života všetkým, najmä však strednej vrstve, zlepšiť verejné a sociálne služby, zlepšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zlepšiť vymožiteľnosť práva a spravodlivosť, znížiť korupciu a klientelizmus, zvýšiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie, začať znižovať regionálne rozdiely, pohnúť s rómskym problémom, zvýšiť kvalitu vzdelania, vedy a výskumu.

Náš program, za prípravu ktorého som bol zodpovedný, je programom pre ľudí, ktorý vznikal s ľuďmi. Na jeho príprave sme spolupracovali nielen s desiatkami odborníkov zo strany aj mimo nej, ale prostredníctvom internetu (cez stránku www.obnovme.sk) sme o spoluprácu požiadali aj verejnosť. Zareagovalo viac ako štyristo ľudí, ktorí nám poslali okolo tisícky námetov, nápadov a pripomienok. Vychádzali sme aj z týchto podnetov.

Už v minulosti sme dokázali, že vieme nielen pripraviť kvalitný program, ale vieme ho aj presadiť do praxe. Dokázali sme, že to dokážeme a pre mňa je cťou, že som mohol byť pri tom. Chcem sa podieľať na ďalších, pre Slovensko a pre nás všetkých potrebných zmenách a verím, že s vami sa mi to aj podarí.

Kompletný volebný program SDKÚ-DS na stiahnutie