>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Univerzita

Online Univerzita pre moderné Slovensko je zaujímavá pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o fungovaní ekonomiky a rozšíriť si prehľad o ekonomickom dianí doma i vo svete.

Štúdium na UPMS môžete začať kedykoľvek. Je potrebné zaregistrovať sa, preštudovať si jednotlivé prednášky a zodpovedať správne na otázky v teste. Prednášky sú jednoduché a zrozumiteľné, v podobe textu aj videoblogu, a uverejňujú sa spravidla raz týždenne. Jednotlivé testy môžete robiť postupne alebo naraz.

Každý ročník štúdia pozostáva z troch trimestrov. Jeden trimester tvorí osem prednášok. Na ukončenie ročníka, postup do ďalšieho ročníka a získanie diplomu musíte urobiť všetky testy (spolu 24 testov). Stačí, ak odpoviete správne na nadpolovičnú väčšinu otázok v teste.

Diplom je osvedčením, že ako absolvent niektorého z ročníkov UPMS, poznáte princípy trhovej ekonomiky, rozumného hospodárenia štátu, vzdelanostnej ekonomiky a potrebu inovácií a modernizácie našej krajiny. Zároveň rozumiete ekonomickému fungovaniu sveta a aktuálnym celospoločensky diskutovaným témam. Diplom nezakladá právo na získanie lepšej práce a nemusí byť akceptovaný zamestnávateľom.