>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

1. prednáška:O príčinách recesie (Vladimír Vaňo)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 22. 9. 2011

Spáľ chalupu, prekonáš zimu:

 • Globálna hospodárska recesia, ktorú sme zažili v rokoch 2008 a 2009 sa často vydáva za argument spochybňujúci fungovanie trhového systému pre organizáciu hospodárskych vzťahov.
 • Pravidelne sa opakujúce recesie sú pritom nielen dôkazom efektívneho fungovania trhového systému, ktorý dokáže identifikovať dočasné nerovnováhy v hospodárskom vývoji, ale aj vyrovnať sa s nimi.
 • Práve obdobie hospodárskeho oslabenia, recesie, je hygienickým obdobím na vyrovnanie nahromadených nerovnováh, či už ide o neprimeranú alokáciu výrobných zdrojov do niektorých sektorov, alebo o neprimeranú úroveň cien.
 • Kritika trhového systému za opakujúce sa recesie sa tak podobá na snahu o spálenie chalupy v čase pravidelne sa opakujúcej zimy.
 • Opakovaniu ročných období ani fáz hospodárskeho cyklu sa nedá vyhnúť. Učí nás o tom aj história.

Pohľad do histórie:

 • Recesiu na Slovensku vnímame so zvýšeným znepokojením najmä pre veľmi krátku novodobú históriu trhovej ekonomiky.
 • Krátku a miernu recesiu sme na Slovensku zažili na prelome desaťročí, v roku 1999. Súčasťou riešenia jej následkov boli po roku 1998 hlboké hospodárske reformy, vďaka ktorým sme sa v rokoch 2001-2008 tešili mimoriadne silnej expanzii.
 • Silu expanzie z rokov 2001-2008 podporila skutočnosť, že s masívnym prílevom priamych zahraničných investícií sa zvýšil potenciál slovenskej ekonomiky, najmä v oblasti exportne orientovaného priemyslu.
 • Preto silný rast z rokov 2006-2008 nebolo možné označiť za nezdravý a na rozdiel od rokov 1995-1998 neviedol k nezdravému hospodárskemu prehriatiu.
 • Zároveň sa však v uplynulom desaťročí prehĺbila obchodná výmena najmä s krajinami eurozóny, vrátane Nemecka. V dôsledku silnej pupočnej šnúry zahraničného obchodu sa tak prehĺbila aj závislosť slovenského hospodárskeho cyklu od hospodárskeho cyklu Nemecka (20% slovenského vývozu) a eurozóny (viac než polovica slovenského vývozu).
 • To bol aj prípad recesie z roku 2009, do ktorej Slovensko stiahlo oslabenie externého dopytu po našich vývozoch tak v Nemecku, ako aj v eurozóne, ktoré zaznamenali prepad hospodárskej aktivity ešte v roku 2008.

Prečo sa recesie opakujú:

 • S akademickou teóriou o dlhodobých hospodárskych cykloch, prišiel ešte po prvej svetovej vojne ruský ekonóm Nikolaj Kondratiev. Kondratievov dlhodobý cyklus, niekedy označovaný aj za technologický, by mal podľa jeho teórie trvať od 45-60 rokov.
 • V kondratievovej teórii mal hospodársky cyklus tri fázy: expanziu, stagnáciu a recesiu. V súčasnosti často hovoríme o štyroch fázach, vrátane bodu zlomu. V devätnástom storočí identifikoval Kondratiev dva takéto dlhodobé cykly.
 • Podľa teórie technologickej inovácie sú príčinami týchto dlhých hospodárskych cyklov prevratné inovácie, ktoré vedú k technologickým revolúciám. Tie prostredníctvom nárastu produktivity spôsobia rozmach najdôležitejších priemyselných odvetví.
 • Za príklady takýchto kľúčových technologických inovácií možno označiť:
  •  vynález parného stroja (cca 1800),
  •  rozmach železnice a vynález ocele (cca 1850),
  •  rozmach chemického a elektrotechnického priemyslu (cca 1900),
  •  rozmach ropného a automobilového priemyslu (cca 1950),
  •  rozmach informačných technológií (cca 1990).
  • Verziu teórie o dlhodobom hospodárskom cykle rozvinul aj rakúsky ekonóm Joseph Schumpeter. Podľa neho však začarovaný kruh medzi výrobou a spotrebou bez inovácií vedie k stavu stagnácie. Ten narúša podnikateľ, ktorý je podľa Schumpetera hlavným motorom hospodárskeho vývoja, ktorý prebieha v cykloch.
  • V Schumpeterovej teórii hospodárskeho cyklu, ktorého hlavným motorom je inovatívna iniciatíva podnikateľa, sa dlhý cyklus skladá z viacerých krátkodobých:
   •  Kondratievov dlhodobý cyklus trvá 45-60 rokov
   •  Kuznetsov cyklus investícií do infraštruktúry 15-25 rokov
   •  Juglarov cyklus investícií do hmotného investičného majetku 7-11 rokov
   •  Kitchinov cyklus zásob 3-5 rokov
   • Dôvody pre tieto krátkodobé aj dlhodobé cykly sú rôzne:
    •  Kitchinove krátke cykly zásob trvajúce od 3-5 rokov spôsobuje časový posun v toku informácií, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie výrobných firiem, vrátane všetkých súčastí ich zásobovacieho reťazca:
     • Nárast dopytu spôsobuje rast cien a nárast výroby aj zásob tovaru.
     • S cyklickým poklesom dopytu a trhových cien však pokračuje nárast prebytočných zásob, ktoré informujú podnikateľa o potrebe znížiť produkciu.
     • Dôvody pre držanie zásob:
      • Zabezpečenie rovnomernej produkcie pri krátkodobých výkyvoch dopytu.
      • Dosiahnutie úspor z rozsahu pri väčšom objeme produkcie.
      • Vytvorenie zásoby pre nepredvídané zmeny dopytu – vyhnutie sa strate tržieb (transakčný motív).
      • Využitie nižších cien (špekulačný motív).
 • Juglarove 7-11 ročné cykly sú spôsobené kolísaním v objeme investícií do hmotného investičného majetku (Clement Juglar). Príčiny týchto dlhších cyklov sú podobné, ako v prípade cyklu zásob, ich dlhšie trvanie súvisí s dlhšou životnosťou hmotného investičného majetku.
 • Kuznetsove 15-25 ročné cykly sa spájajú rozdielnou intenzitou výstavby, tak rezidenčnej, ako aj výstavby infraštruktúry. (Simon Kuznets) Majú štyri fázy:
 1. Fáza budovania: demografickým vývojom podporené oživenie dopytu nasleduje aj nárast počtu nových stavieb.
 2. Fáza prebytku stavieb: po saturovaní úvodného zvýšeného dopytu sa na trhu ocitá viac novozačatých stavieb, než je ich predaných.
 3. Fáza korekcie: pokles cien dáva signál, ktorý vedie aj k zníženiu počtu novozačatých stavieb.
 4. Fáza akvizícií: pokračuje znížený objem novozačatých stavieb, no vďaka nižším cenám je relatívne stabilný počet predaných nehnuteľností.

 Kedy hovoríme o recesii:

 • Učebnicovo sa začiatok recesie definuje ako obdobie, kedy hospodárstvo zaznamená dva po sebe nasledujúce štvrťroky medziročného oslabenia reálnej hospodárskej aktivity. Keďže štatistické výsledky o raste HDP sú dostupné až ex post, tak o začiatku, ako aj o konci recesie sa dozvedáme s istotou až so značným časovým oneskorením.
 • NBER – Národný úrad pre ekonomický výskum, ktorý je poverený stanovovaním toho, kedy začína a končí recesia v USA, však na monitorovanie bodu zlomu využíva viacero pravidelne dostupných ukazovateľov:
  • Reálny rast HDP.
  • Počet novovytvorených pracovných miest.
  • Vývoj reálnych príjmov domácností.
  • Vývoj priemyselnej produkcie.
  • Vývoj reálnych priemyselných tržieb.
  • Užitočným indikátorom, ktorý v predstihu signalizuje hrozbu hospodárskeho spomalenia, sú predstihové ukazovatele zostavené na základe prieskumu medzi nákupnými manažérmi, teda manažérmi zásobovania/logistiky tak v priemyselných firmách, ako aj v sektore služieb.
  • V prípade nemeckého hospodárstva sa veľmi dobrým predstihovým ukazovateľom hospodárskeho cyklu ukázal byť index podnikateľskej dôvery, ktorý zostavuje inštitút IFO.

 Úloha dôvery v hospodárskom cykle:

 • Ukazovatele podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery, prípade predstihové indikátory aktivity podľa prieskumov medzi nákupnými manažérmi, sa označujú za takzvané mäkké štatistiky, merajúce subjektívne hodnotenie situácie vo firmách, či medzi spotrebiteľmi.
 • Napriek tomu sa historicky ukázali byť dobrými predstihovými barometrami  neskoršieho skutočného vývoja v reálnej ekonomike, ako ho ex post merajú tvrdé štatistiky (HDP, tržby).
 • Tento úzky vzťah medzi optimizmom/dôverou firiem a domácností v budúcnosť a skutočným vývojom hospodárskeho cyklu pomáha vysvetliť teória hospodárskeho cyklu a jeho jednotlivých zložiek a príčin.
 • Najmä prudké negatívne šoky pre podnikateľskú a spotrebiteľskú dôveru preto môžu výrazne prehĺbiť najmä oslabujúce fázy hospodárskeho cyklu.
 • Dôkazom toho bol vývoj v roku 2008: americká recesia, ktorá sa začala ešte v decembri 2007 sa po vážnych turbulenciách na Wall Street v septembri 2008 výrazne prehĺbila.
 • Turbulencie na finančnom trhu sú nielen signálom o zmenách v dostupnosti kapitálu pre súkromné firmy, ale prostredníctvom retailových investícií a takzvaného „efektu bohatstva“, ktorého hodnota na papieri dočasne počas recesie klesá, ovplyvňujú aj správanie spotrebiteľov.

Charakteristický priebeh recesií:

 • V, U, W, L
 • V – jasne definované dno a silné oživenie.
 • U – dlhšia recesia a menej jasne definované dno.
 • W – krátke obdobie oživenia nasleduje opakovaná recesia.
 • L – Japonský scenár, prudké oslabenie produkcie nasleduje len veľmi pomalé oživenie, teda stagnácia.

 Najlepším liečením je prevencia:

 • O dôsledkoch recesie sa v súčasnosti veľa diskutuje najmä preto, že hospodársky cyklus má priamy vplyv na daňové príjmy štátu. Keďže správanie vlád na strane výdavkov je oveľa menej flexibilné, než sú zmeny v sile hospodárskeho rastu, rýchlejší pokles príjmov v čase recesie vedie k nárastu deficitu štátneho rozpočtu, teda dlhovej sekery, ktorá sa zatína v danom roku.
 • Najmä v prípade malých ekonomík však platí, že riešením tohto problému rozhodne nie je kritika hospodárskych cyklov, či trhového systému.
 • Príslovie o tom, že najlepším liekom je včasná prevencia platí aj v prípade vzťahu medzi verejnými financiami a hospodárskym cyklom.
 • Zodpovedné vedenie verejných financií by sa preto malo riadiť veľmi jednoduchým pravidlom, podobne ako hospodárenie domácnosti. V dobrých časoch, v časoch rastu hospodáriť s vyrovnaným, alebo dokonca prebytkovým rozpočtom, aby nás potom hospodárska recesia a s ňou spojený pokles príjmov nezastihol nepripravených a naopak, dovolil nám hospodárenie s deficitom. Práve odmietanie tejto jednoduchej logiky medzi vzťahom verejných financií a hospodárskymi cyklami je jadrom problému dlhových kríz, ktorým v súčasnosti čelíme.

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 8. Zobraziť celú diskusiu.

Jakub Hricov

kvalitne som si pospal

29.08.2012 | 22:41:48
jozef breda

REAKCIE NA PREDOŠLE REAKCIE
                            =============================

dobrý deň .je normálne keď niekto pracuje s určitou skupinou ludi ze sa najde niekto komu bude vyhovovať  a nájde sa niekto komu nebude vyhovovať  vid.príklad pan vano .nechcem ho zastavať ale ty co ho kritizujete mňa zaujíma ci ste urobili lepšiu prednasku .

02.03.2012 | 11:30:59
Ľuboš Odráška

Nemohli by byt tie testy narocnejsie? Bez precitania prednasky a jej vypocutia som ho urobil na 100%. A dalsie nie je problem urobit podobne, a to som nestudoval ekonomiu smile

09.10.2011 | 21:50:35
Ľudmila Veselá

no nevie prednášať tento pán. ale ani trochu

01.10.2011 | 08:47:50
Henrich Paulík

Ja som zbadal len to, že pán Vaňo je totálny uspávač hadov. to čo doteraz všetci dokázali v pohode vysvetliť za 10-12 minút on natiahol cez 20!

26.09.2011 | 16:29:50