>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Registrácia uchádzača o štúdium

Pre úspešnú registráciu je potrebné vyplniť všetky položky registračného formulára.


Heslo má minimálne 6 a maximálne 32 znakov abecedy, číslic a špeciálnych znakov.

Poštová adresa

Chcete byť informovaný/á o novinkách na tejto stránke?

Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu Univerzita pre moderné Slovensko

1. Registrácia a osobné údaje

Registrácia používateľa na portáli nie je povinná, podmieňujú sa ňou ale mnohé funkcie, najmä možnosť absolvovať Univerzitu pre moderné Slovensko, či tiež možnosť zapájať sa do chatov a sťahovať texty z Knižnice.

Pokiaľ sa používateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie používateľského profilu.

Vykonaním registrácie používateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej používateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o novinkách na portáli, prípadne na zasielanie iných informácií prevádzkovateľom portálu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje používateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: univerzita@upms.sk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje používateľa neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.

Emailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla a iných informácií prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých používateľov tretím osobám.

2. Používateľský profil

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté používateľmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu používateľského profilu.

Prevádzkovateľ portálu vyhlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa univerzita@upms.sk.

Každý používateľ môže mať vytvorený len jeden používateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily používateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.

Pokiaľ nebude používateľ aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho profil z portálu vymazať.

3. Chatovanie

Zaregistrovaný používateľ môže kedykoľvek na stránke chatovať. Používateľ sa týmto zaväzuje, že jeho komentáre nebudú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii, resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do používateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.

Upozornenie: prevádzkovateľ má právo na selekciu používateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie používateľského profilu bez udania dôvodu.

4. Zrušenie profilu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie používateľského profilu v nasledovných prípadoch:

  1. údaje poskytnuté pri registrácii používateľa sú nepravdivé
  2. používateľ má viac ako jeden profil
  3. používateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia
  4. používateľ úmyselne porušuje Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu Univerzita pre moderné Slovensko

Používateľ má právo požiadať o zrušenie používateľského profilu zaslaním emailu na univerzita@upms.sk.

5. Všeobecné pravidlá

Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na portáli je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu Univerzita pre moderné Slovensko a používatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude používateľ súhlasiť, prestane portál používať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia používateľov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.

Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu používateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.